คณะรัฐมนตรียังให้แสงสีเขียวแก่ร่างรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาต นายณัฐพรกล่าวว่าการย้ายครั้งนี้สอดคล้องกับการยื่นขอจดทะเบียนลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (Wipo) ร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้จะอนุญาตให้ผู้ถือใบอนุญาตไทยได้รับความคุ้มครองและสามารถใช้สิทธิของตนในหมู่สมาชิก Wipo ได้ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมงานสร้างสรรค์ใหม่ ๆ

ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดิจิทัลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้สร้าง ร่างกฎหมายฉบับนี้ยังแก้ไขหน้าที่ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยที่ผู้คนสามารถนำเว็บไซต์ที่ถูกนำออกหรือลบออกหากพบว่ามีการใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ การเลื่อนตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี ผู้ตรวจการทั่วไปของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือนายวีระชาติกุญชรรัตน์ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมปศุสัตว์

Categories: news